Огласи судских и јавних извршитеља, као и акти о продаји у предметима који се воде по одредбама закона о извршењу и обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр.31/2011, 99/2011 - др. закон, 109/2013 - одлука УС, 55/2014 и 139/2014)