Основни суд у Врбасу је суд који је Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава (Службени гласник РС број 116/08) основан за територију општина Врбас, Кула и Србобран са судском јединицом у Кули чија примена је почела дана 01.01.2014. године.


Основни суд у Врбасу налази се у Врбасу у улици Палих бораца број 9/ц.
Контакт телефони:
Централа: 021/704-769
Факс: 021/706-477
е-пошта: uprava@vb.os.sud.rs

Контакт еПисарнице ОС у Врбасу: episarnica@vb.os.sud.rs

 

Рачун трошкова судског поступка: 840-30631845-65
Рачун депозита суда: 840-434802-81
Рачун судских такси: 840-30630845-58

ПИБ: 108341366
МБ: 08945519
Шифра делатности: 8423
Шифра буџетског корисника: 91280

 

Радно време суда: од 07:30 до 15:30, пауза од 09:00 до 09:30 часова.

 

У саставу Основног суда постоји једна судска јединица :
Судска јединица у Кули налази се у Кули у улици Маршала Тита број 268.

Контакт телефон:
Централа: 025/722-113