Основни суд у Врбасу је суд који је Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава (Службени гласник РС број 116/08) основан за територију општина Врбас, Кула и Србобран са судском јединицом у Кули чија примена је почела дана 01.01.2014. године.

 

Стварна надлежност Основног суда у Врбасу утврђена је чл. 22. Закона о уређењу судова (Сл. гласник РС“ бр. 112/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011, 101/11 и 101/13).
Сходно цитираној законској одредби:
Основни суд у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до десет и десет година ако за поједина од њих није надлежан други суд и одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности. Основни суд у првом степену суди у грађанскоправним споровима ако за поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан неки други суд. Основни суд у првом степену суди у стамбеним споровима; споровима поводом заснивања, постојања и престанка радног односа; о правима, обавезама и одговорностима из радног односа; о накнади штете коју запослени претрпи на раду или у вези са радом; споровима поводом задовољавања стамбених потреба на основу рада. Основни суд пружа грађанима правну помоћ, међународну правну помоћ ако није
надлежан други суд и врши друге послове одређене законом. Апелациони суд у Новом Саду одлучује по жалбама на одлуке Основног суда у Врбасу у кривичном поступку и грађанскоправним споровима, ако за одлучивање по жалби није надлежан Виши суд у Сомбору.
У другом степену Виши суд у Сомбору одлучује о жалбама на одлуке Основног суда у
Врбасу:


• о одређивању мера обезбеђења присуства окривљеног
• за кривична дела за које је прописана новчана казна и казна затвора до пет година.
• на решења у грађанскоправним споровима, на пресуде у споровима мале вредности, као и о жалбама на одлуке донете ванпарничним поступцима овог суда.


Правила поступања Основног суда у Врбасу у судским стварима из његове надлежности регулисана су следећим прописима:
Законом о парничном поступку („Сл. гласник РС“ број 115/2004 и 111/09) и Закон о парничном поступку (Сл. гласник РС“ број 72/2011). Законом о ванпарничном поступку („Сл. гласник РС“ број 18/2005, 85/12 и 45/13). Законом о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку („Сл.гласник РС“ број 55/2014, 6/2015 и 106/2015). Законом о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“ број 31/2011 и 106/2015). Закоником о кривичном поступку („Сл. гласник РС“ број 20/09…72/11 и 45/13). Судским пословником (Сл. гласник РС“ број 110/09, 70/11, 19/12, 89/13 и 39/2016). Законом о уређењу судова (Сл. гласник РС“ бр. 112/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011, 101/11 и 101/13).