Дисциплинска одговорност судија

Пријава Дисциплинском тужиоцу

ШТА ЈЕ ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈ?
Дисциплински прекршај је несавесно вршење судијске функције или понашање судије недостојно судијске функције, који је прописан Законом о судијама.

ШТА СПАДА ПОД ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈ?
Дисциплински прекршаји су:
• повреда начела непристрасности;
• пропуштање судије да тражи изузеће у предметимау којима постоји разлог за изузеће, односно искључење предвиђено законом;
• неоправдано кашњење у изради одлука;
• узимање предмета у рад редом који неоправдано одступа од реда којим су примљени;
• неоправдано незаказивање рочишта или претреса;
• учестало кашњење на заказана рочишта или претресе;
• неоправдано одуговлачење поступка;
• неоправдано необавештавање председника суда опредметима у којима поступак дуже траје;
• очигледно некоректно поступање према учесницима у судским поступцима и запосленима у суду;
• непоштовање радног времена;
• прихватање поклона супротно прописима који регулишу сукоб интереса;
• упуштање судије у непримерене односе са странкама или њиховим правним заступницима у поступку који води;
• давање коментара о судским одлукама, поступцима или предметима у средствима јавног информисања на начин супротан закону и Судском пословнику;
• обављање активности које су законом одређене као неспојиве са судијском функцијом;
• неоправдано непохађање обавезних програма обуке;
• достављање непотпуних или нетачних података од значаја за рад и одлучивање Високог савета судства;
• неоправдана измена годишњег распореда судијских послова у суду и повреда принципа случајног судије супротно закону;
• кршење одредаба Етичког кодекса у већој мери.

ДИСЦИПЛИНСКЕ САНКЦИЈE:
Дисциплинске санкције су: јавна опомена, умањење плате до 50% до једне године и забрана напредовања у трајању од три године. Дисциплинска санкција изриче се сразмерно тежини учињеног дисциплинског прекршаја. Јавна опомена може бити изречена само када се први пут утврди одговорност судије за дисциплински прекршај. Дисциплинска санкција умањење плате до 50% и дисциплинска санкција забрана напредовања у трајању од три године могу се изрећи свака посебно или заједно.

КО МОЖЕ ПОДНЕТИ ДИСЦИПЛИНСКУ ПРИЈАВУ?
Свако може поднети дисциплинску пријаву против судије Дисциплинском тужиоцу. Дисциплинска пријава се подноси у писменом облику.

КО ПОКРЕЋЕ ПОСТУПАК ЗА РАЗРЕШЕЊЕ?
Када утврди одговорност судије за тежак дисциплински прекршај, Дисциплинска комисија покреће поступак за разрешење судије. Дисциплинске органе образује Високи савет судства. Дисциплински органи су: Дисциплински тужилац и његови заменици и Дисциплинска комисија.

КО ВОДИ ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК?
Дисциплински поступак води Дисциплинска комисија на предлог Дисциплинског тужиоца. Предлог за вођење дисциплинског поступка, Дисциплински тужилац подноси на основу дисциплинске пријаве.

ДА ЛИ ЈЕ ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК ЈАВАН?
Дисциплински поступак је хитан и затворен за јавност, изузев уколико судија у односу на кога се поступак води не захтева да поступак буде јаван.

МОЖЕ ЛИ ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК ЗАСТАРЕТИ?
Вођење дисциплинског поступка застарева у року од две године од дана када је дисциплински прекршај учињен. Одлуке Дисциплинског тужиоца: Дисциплински тужилац може да одбаци дисциплинску пријаву као неосновану или да је прихвати и поднесе предлог за вођење дисциплинског поступка. Дисциплински тужилац писмено обавештава подносиоца пријаве о својој одлуци.

КАКВА СУ ПРАВА И ПОЛОЖАЈ СУДИЈЕ У ДИСЦИПЛИНСКОМ ПОСТУПКУ?
Судија има право да одмах буде обавештен о предлогу Дисциплинског тужиоца, да се упозна са предметом и пратећом документацијом и да сам или преко заступника пружи објашњења и доказе за своје наводе.
Судија има право да своје наводе усмено изложи пред Дисциплинском комисијом.

ОДЛУКЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ:
Након спроведеног дисциплинског поступка Дисциплинска комисија може да одбије предлог Дисциплинског тужиоца или да усвоји предлог и изрекне дисциплинску санкцију. Против одлуке Дисциплинске комисије, Дисциплински тужилац и судија против кога се води дисциплински поступак, могу изјавити жалбу Високом савету судства, у року од осам дана од дана достављања одлуке.

ОДЛУКЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА:

Високи савет судства може да потврди првостепену одлуку Дисциплинске комисије или да је преиначи. Високи савет судства је дужан да о жалби одлучи у року од 30 дана од дана достављања жалбе. Одлука Високог савета судства је коначна. Судија коме је изречена дисциплинска санкција може покренути управни спор.

Брошура ВСС - Дисциплинска одговорност судија Величина: 0.75 MB